Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград”, е доброволен и независим ресурсен център, учреден като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Центърът е регистриран за осъществяване на дейност в обществена полза в Централния регистър на ЮЛНЦ в Министерството на правосъдието.

     През последните няколко години нашата организация развива успешно своя капацитет като граждански наблюдател (watch-dog) на местните институции в Разград и областта.

     Сдружение “Център на НПО в Разград” е първата и единствена гражданска организация в област Разград, която изпълнява проект в партньорство с Окръжен и Район съд – Разград. През 2004-2005г. нашата организация осъществи проект “Гражданско наблюдение на съда в Разград”, www.court.ngo-rz.org. Пилотният проект бе за наблюдение на съдебни дела, свързани с насилие над жени, които се гледаха в Окръжен и Районен съд - Разград.

     Целта на гражданското наблюдение е да проследи напредъка на съда в ключови области, свързани с реформата на съдебната система в посока прозрачност и откритост към гражданите.

     През 2014г. завършихме 10-годишен цикъл за гражданско наблюдение на над 50 районни и окръжни съдилища в Северна и Южна България.

     Ние успешно осъществихме наблюдение на местната полиция и разработихме система за обществено наблюдение: www.police.ngo-rz.org. Центърът на НПО в Разград има уникален шестгодишен опит в работата си с местната полиция и сме реализирали успешно четири проекта за укрепване капацитета на местните полицейски служби в Разград.

     През 2005г. осъществихме мониторинг и наблюдавахме дейността на Общински съвет – Разград при разпореждането с общинската собственост.

     Органи за управление на Центъра на НПО са Общото събрание, Управителният съвет и Настоятелството. Членовете на УС са пет човека, от които две жени и трима мъже.