Център за съзидателно правосъдие


Сдружение "Център за съзидателно правосъдие" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №37/9 април 1997 г., фирмено дело 37/1997 г.


Пререгистрация по ЗЮЛНЦ №37/25 февруари 2002 г., Булстат: 116019267


Вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под #20040427010 на 27.04.2004г.


Социална услуга “Консултативен център по проблемите на домашното насилие”
Доставчик на социални услуги, Удостоверение №305-06/24.09.2015г. на АСП/МСТП; Лиценз №0965/23.07.2015г. на ДАЗД.


Адрес:


България, Разград 7200, жк "Освобождение" блок 34, партерен етаж, пк 237,

тел.: +359 (84) 66 16 94,

Електронна поща: