Институт "Отворено общество" - София
“Посещение и изследване на добри практики в Румъния в областта на полицейската дейност в райони с преобладаващо малцинствено население” - януари - септември 2006г.
“Наблюдение над разпоредителните сделки с общинско имущество в Разград” - юли – октомври 2005г.
“Гражданско наблюдение на съда в Разград” - декември 2004г. – септември 2005г.
“Модел Успешна Полиция Разград” - декември 2002г. - ноември 2003г.
“Заедно решаваме” – септември 2001г. - август 2002г.
"Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград" - януари - август 2000г.
Кампания за модерно законодателство за нестопанските организации - март 1999г.

Фондация „Америка за България”
“Правосъдие близо до хората: втора фаза” - ноември 2011г. – март 2014г.
“Правосъдие близо до хората” - февруари 2010г. – юли 2011г.

Български фонд за жените
„Създаване на Консултантско бюро по проблемите на насилието сред жените” - април – септември 2007г.

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
“Прозрачна и ефективна съдебна система в Серевоизточна България, ползваща се с обществено доверие” - август 2006г. – октомври 2007г.

Програма ФАР "Развитие на гражданско общество"
“Развитие на Национална мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт” - ноември 2007г. – декември 2008г.
“Предоставяне на техническа помощ за управление на грантова схема, укрепване на капацитете и обучение за НПО в Североизточна България. Член на консорциум, управляван от Фондация “Ресурсен център”” - септември 2004г. – септември 2006г.

Американската агенция за международно развитие
“Популяризиране на добрите практики от гражданското наблюдение на съда в България” - януари – юли 2007г.
“Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда” - август 2006г. – май 2007г.
“Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград - гражданско участие за прозрачно правораздаване” - ноември 2005г. – юли 2006г.

Фондация "Партньори - България" - USAID
“Развитие на алтернативни социални умения в Дневен център за жени в неравностойно положение в село Стражец” - декември 2005г. - ноември 2006г.

Канадска агенция за международно развитие - OSI
“Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” - юли 2004г. – юни 2005г.

Министерство на правосъдието на Република България
“Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие в област Разград” - декември 2012 - септември 2013.
“Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие” - юли 2011 - ноември 2011.

Фонд “Социално подпомагане” към МТСП на Република България
“Консултативен център за домашно насилие” - април 2008г. – декември 2008г.
“Консултанти на ромската общност” - януари – декември 2006г.
“Развитие на Дневен център за жени в село Стражец"
“Дневен център за жени в неравностойно положение в с. Стражец” – май – декември 2004г.

Оперативна програма "Регионално развитие" към МРРБ на Република България
Информационна кампания на “Подготвителен проект за демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Разград" - 2007г.

Посолство на Конфедерация Швейцария в България
“Модел Успешна полиция Разград” - декември 2002 г. - март 2004 г.

Посолство на Кралство Холандия в България
“Граждански послания за равенство” Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията - декември 2006г. – септември 2007г.
“Подобряване на социалното положение на безработни жени от село Стражец” - септември 2003г. – юни 2004г.

Фондация "Развитие на гражданско общество" - София
"Създаване на Обществен фонд за развитие" - Местни партньори, октомври 2000 – ноември 2001г.
"Местни партньори - 5000 евро за администриране на 50000 евро директно дарение за НПО и граждани" - октомври 2000г. – ноември 2001г.
"Образование за лидери и граждани" - февруари - септември 1999г.

Коалиция 2000 - USAID
"Прозрачност на местната власт" – април - юни 1999г.